Algemene Voorwaarden

Hier vind je alle details over afspraken die we met elkaar in gang zetten op het moment dat je een ruimte bij ons reserveert. Veel van deze zaken zijn vanzelfsprekend en waarschijnlijk bij je bekend. Maar neem ze vooral een keer goed door; het is fijn als we zeker weten dat we elkaar goed begrepen hebben.

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle locaties, die worden verhuurd door De Hoorneboeg, alsmede op alle overige door De Hoorneboeg geboden diensten en producten. Onder De Hoorneboeg vallen de volgende entiteiten; Stichting Exploitatie Buitenplaatsen De Hoorneboeg, Stichting Culturele Buitenplaats De Hoorneboeg, Stichting Cultuurhuis In de Villa, Restaurant Bij de Tuinman en Elegast Distillery.

1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder het begrip: ‘Huurder’ – De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Hoorneboeg een overeenkomst sluit met ‘betrekking tot huur/gebruik locatie’ en het verstrekken van diensten.
‘Gasten’ – De huurder en de personen die gebruik(zullen) maken van de door de huurder gehuurde locatie en/of andere faciliteiten en dienstverlening van De Hoorneboeg. ‘Optie’ – Geldend tot het moment waarop De Hoorneboeg een uitspraak van de opdrachtgever verlangt over het annuleren van de optie, danwel het omzetten in een reservering.
‘Reservering’ – Een door De Hoorneboeg verzonden reservering wordt beschouwd als bewijs van definitieve boeking en bij (gedeeltelijke) annulering treden direct de reserveringsvoorwaarden in werking

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. RESERVERINGEN

2.1 De Hoorneboeg behoudt zich het recht zonder opgave van redenen de reserveringen, met name reserveringen van groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.2 Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een (schriftelijke) bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met het locatiemanagement via info@dehoorneboeg.nl, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.3 Tussen u en De Hoorneboeg komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u uw reservering bij De Hoorneboeg plaatst en de reservering door De Hoorneboeg (schriftelijk, per mail) is geaccepteerd. Indien de klant na acceptatie door de Hoorneboeg geen wijzigingen binnen 3 dagen heeft doorgegeven, kan de Hoorneboeg ervanuit gaan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

2.4 Bij reserveringen van logies staan de gereserveerde kamers ter beschikking van de gasten en/of de huurder vanaf 17.00 voor kamers op de locatie Aan de Hei en 20:00 uur voor kamers op de andere locaties of het schriftelijk overeengekomen tijdstip. Op de dag van vertrek dienen de gasten en/of de huurder de kamers om 8.00 te hebben ontruimd, tenzij een ander tijdstip is overeengekomen. Bij niet tijdige ontruiming is De Hoorneboeg gerechtigd zich tot de kamers toegang te verschaffen en de daar aanwezige zaken van de gasten en/of huurder elders op het landgoed op te slaan. Indien De Hoorneboeg van dit recht geen gebruik maakt, wordt één dag extra logies in rekening gebracht.

2.5 Indien bij reservering een tijdsduur is overeengekomen, zal deze tijdsduur met maximaal een half uur kunnen worden overschreden zonder extra kosten voor de huurder. Daarna is de huurder voor deze verlenging extra personeelskosten aan De Hoorneboeg verschuldigd. Per personeelslid zal deze vergoeding maximaal € 45,– excl. btw per uur bedragen. Op zondagen en erkende feestdagen wordt dit uurloon met 100% verhoogd. Na 24.00 uur wordt het uurloon met 50% verhoogd.

 

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst en/of reservering wenst aan te brengen, is De Hoorneboeg niet verplicht de wijzigingen te accepteren. Het is ter vrije keuze van De Hoorneboeg om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval De Hoorneboeg uw wijzigingen accepteert kan De Hoorneboeg u wijzigingskosten in rekening brengen.

3.2 Indien De Hoorneboeg genoodzaakt is om extra kosten te maken i.v.m. speciale verzoeken (zoals afwijkende opstellingen op de locaties), worden deze doorberekend in lijn met art. 2.5.

 

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is De Hoorneboeg, de huurder en andere gasten niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met De Hoorneboeg.

4.2 Indien u en De Hoorneboeg zijn overeengekomen dat u en/of één of meerdere gasten worden vervangen, blijft u naast de opdrachtgever en/of gasten die u en/of andere gasten vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover De Hoorneboeg voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 

5. PRIJZEN

5.1 U bent aan De Hoorneboeg de overeengekomen huurprijs en de prijs van overige afgenomen diensten/producten verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur) van de reservering.

5.2 De Hoorneboeg behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de verhuur van locaties, levering van diensten en goederen op 1 januari of 1 juli van ieder jaar aan te passen conform het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPi) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

5.3 In uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld een grote kwaliteitsverhoging van de te huren locatie of te leveren diensten en goederen) kan een tariefswijziging, anders dan het bepaald in voorgaan de lid van dit artikel, plaatsvinden.

 

6. BETALINGEN

6.1 Na ontvangst van de factuur, dienen betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.2 De Hoorneboeg heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

6.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de betalingstermijn in verzuim

6.4 Speciale huurvoorwaarden

6.4.1 In geval van een reservering van (een) locatie / locaties voor meerdere aaneengesloten dagen of voor een dag met aaneengesloten logies (meerdaagse of retreat) dan wel bij een reservering voor (grotere) evenementen zoals festivals, huwelijken, partijen dient u een aanbetaling van 25% van de overeengekomen huurprijs te voldoen.

6.4.2 Alleen indien dit schriftelijk met de Hoorneboeg is overeengekomen kan afgeweken worden van artikel 6.4.1.

6.4.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na het verlopen van de termijn voor betaling in verzuim en heeft De Hoorneboeg het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren), onverminderd haar recht op vergoeding van alle schade die De Hoorneboeg als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die De Hoorneboeg in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. De Hoorneboeg heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.

6.4.4 Indien gebruik wordt gemaakt – na afstemming met De Hoorneboeg – van een externe chef, zal een toeslag per persoon gerekend worden.

6.5 Voor grotere events kan het zijn dat De Hoorneboeg aanvullende voorwaarden hanteert omtrent betalingen.

 

7. AANKOMST EN VERTREK

7.1 De Hoorneboeg behoudt zich het recht voor om u een andere locatie toe te wijzen.

7.2 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 08.30 uur worden betrokken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie voor 17:30 uur verlaten te zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is op de reservering.

7.3 Indien u de overeenkomst met De Hoorneboeg voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en De Hoorneboeg daarmee akkoord gaat, is De Hoorneboeg steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen. De kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor rekening van de huurder.

7.4 Bij eventueel minder en/of korter gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten dan vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

7.5 Reserveringen worden altijd gemaakt voor vastgestelde aankomst- en vertrekdata. Het eerder vertrekken of later aankomen in uw accommodatie heeft dan ook geen invloed op de totale reissom en er kan hierom dus ook geen aanspraak gemaakt worden op restitutie in het geval van eerder vertrekken of later aankomen in uw accommodatie.

7.6 Bij het niet juist achterlaten van uw accommodatie, overmatige vervuiling en/of schade aan accommodatie en/of aan zich de daarin bevindende goederen en/of bij vervuiling en/ of schade aan het terrein/de omgeving van De Hoorneboeg, zal De Hoorneboeg de schade direct bij de huurder in rekening brengen, welke direct dient te worden voldaan. Indien de Hoorneboeg genoodzaakt is om extra schoonmaakkosten te maken, worden deze doorberekend in lijn met art. 2.5.

 

8. REGLEMENTEN

8.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door De Hoorneboeg vastgestelde regels, vastgelegd in het Huisreglement. Dit reglement treft u aan in de informatiemap in de accommodatie. Wanneer u en/of deelnemers zich op het terrein van het De Hoorneboeg bevindt (bevinden), zijn de voorwaarden van De Hoorneboeg van toepassing. Deze kunt u vinden op www.dehoorneboeg.nl.

8.2 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de reservering vermeld staat.

8.3 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen, tenzij hier tijdens de reservering expliciete afspraken over zijn gemaakt. Eventuele extra kosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht.

8.4 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren.

8.5 Indien huurder gebruik maakt van de keuken, dient deze bezemschoon opgeleverd te worden. Dus: geen vuile vaat laten staan, keuken, koelkast, oven schoonmaken en de vuilniszak in de container plaatsen. U dient het servies schoon opgeborgen te hebben in de lades en kasten waarin het servies behoort te staan. Vaatwassers dienen schoon en leeg te zijn wanneer de huurder de accommodatie verlaat.

8.6 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, het Huisreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft De Hoorneboeg het recht zich toegang te verschaffen tot een accommodatie en/of u en iedere andere gebruikers terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

8.7 Gebruik barbecue, vuurkorven en/of open vuur is verboden op het terrein van De Hoorneboeg in verband met brandgevaar, tenzij hier tijdens de reservering expliciete afspraken over zijn gemaakt.

8.8 Wanneer u bij ondervonden overlast de aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, heeft De Hoorneboeg het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

8.9 Accommodaties en overdekte faciliteiten van De Hoorneboeg zijn rookvrij. Indien een huurder/ gebruiker dit rookverbod niet naleeft, is De Hoorneboeg gerechtigd een direct opeisbare boete van € 200,- in rekening te brengen, zonder dat ingebrekestelling nodig is en onverminderd het recht van De Hoorneboeg op vergoeding van de dientengevolge geleden en/of te lijden schade.

 

9. HUISDIEREN
Huisdieren hebben geen toegang tot De Hoorneboeg.

 

10 GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

10.1 De huurder en gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein van De Hoorneboeg, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris.

10.2 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de administratie van De Hoorneboeg en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gasten of een van de leden van zijn gezelschap.

 

11. OPTIEPERIODE

11.1 Op verzoek van opdrachtgever kan De Hoorneboeg een optie plaatsen voor de huur van een locatie met eventueel logies en gewenste aanvullende banqueting, workshops en activiteiten.

11.2 Een optie blijft geldig voor maximaal 2 maanden na boeking, binnen deze periode kan de opdrachtgever de optie omzetten naar een reservering. Na 2 maanden komt de optie te vervallen en zoeken we wel eerst contact met de opdrachtgever.

11.3 Een optie waarbij de aanvangsdatum binnen 3 maanden na de plaatsing van de optie is, vervalt automatisch 1 maand voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit tenzij de opdrachtgever de optie omzet naar een reservering.

11.4 Voor aanvragen waarbij de aanvangsdatum binnen 1 maand na plaatsing van de optie is, wordt voor de opdrachtgever een offerte gemaakt met een geldigheidsduur van 1 week waarna deze automatisch vervalt tenzij de opdrachtgever de optie omzet naar een reservering.

11.5 Een last minute aanvraag waarbij de aanvangsdatum binnen 1 week is, wordt door De Hoorneboeg alleen aangenomen als deze meteen als reservering wordt geboekt.

11.6 Als een andere gegadigde voor precies datzelfde moment wil reserveren, dan krijgt de opdrachtgever een week de tijd om te beslissen om de optie om te zetten in een reservering of om hier vanaf te zien.

11.7 Er worden geen opties aangegaan voor de huur van (een) locatie / locaties voor meerdere aangesloten dagen gedurende weekenden en vakantieweken dan wel bij (grotere) evenementen zoals festivals, huwelijken, partijen en dergelijken. Hiervoor worden alleen reserveringen geaccepteerd waarvoor het 12.1 geldt.

11.8 Alleen indien dit schriftelijk met De Hoorneboeg is overeengekomen kan afgeweken worden van artikelen 11.1 t/m 11.7.

 

12. ANNULERINGEN

Annuleringsvoorwaarden meerdaagsen en (grotere) evenementen

12.1 In geval van een reservering van (een) locatie / locaties voor meerdere aaneengesloten dagen of voor een dag met aaneengesloten logies (meerdaagse of retreat) dan wel bij een reservering voor (grotere) evenementen zoals festivals, huwelijken, partijen en dergelijke gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

12.1.1 Bij annulering van het moment van reserveren tot 16 weken voor aanvang, 25% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

12.1.2 Bij annulering binnen 16 weken tot 8 weken voor aanvang, 50% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

12.1.3 Bij annulering binnen 8 weken tot 4 weken voor aanvang, 75% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

12.1.4 Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd van alle afgenomen diensten.

 

Annuleringsvoorwaarden alle overige bijeenkomsten

12.2 In geval van een andere reservering dan in artikel 12.1 genoemd, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

12.2.1 Bij annulering tot 24 weken voor aanvang, 10% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

12.2.2 Bij annulering binnen 24 weken tot 16 weken voor aanvang, 25% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

12.2.3 Bij annulering binnen 16 weken tot 8 weken voor aanvang, 50% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

12.2.4 Bij annulering binnen 8 weken tot 4 weken voor aanvang, 75% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

12.2.5 Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd van alle afgenomen diensten.

 

Annuleringsvoorwaarden banqueting en geplande activiteiten

12.3. Als uitzondering op artikelen 12.1 en 12.2 geldt het volgende:

12.3.1 De huurder is bij een annulering van een reservering tot 4 weken voor aanvangsdatum geen vergoeding verschuldigd over de overeengekomen banqueting (F&B) en geplande activiteiten.

12.3.2 Bij annulering door de opdrachtgever van een reservering tussen 4 weken en 1 week voor aanvangsdatum is de huurder een schadeloosstelling verschuldigd van 30% van de overeengekomen banqueting (F&B) en geplande activiteiten;

12.3.3 Wordt de reservering binnen 1 week geannuleerd of komen er minder deelnemers dan waarvoor gereserveerd, dan is opdrachtgever 100% van de overeengekomen banqueting (F&B) en geplande activiteiten verschuldigd.

12.3.4 Tot 4 dagen voor de aanvangsdatum biedt De Hoorneboeg de mogelijkheid om een mindering van 2 personen op de overeengekomen banqueting (F&B) en geplande activiteiten en het aantal overeengekomen logies op De Hoorneboeg kosteloos door te voeren. Indien een minimale aantal personen is afgesproken, kan deze mindering nooit onder de afgesproken minimum komen.

 

Uitzonderingen

12.4.1 Op verzoek van door de huurder geboekte hotels en B&B’s vallen buiten de bepalingen van artikelen 12.1, 12.2, 12.3 en 12.4,2. In deze gevallen gelden de annuleringsvoorwaarden van de boeking van de betreffende hotel of B&B.

12.4.2 Wanneer door het KNMI code rood wordt afgekondigd voor de regio Hilversum, wordt er vanuit De Hoorneboeg contact opgenomen met de opdrachtgever. De Hoorneboeg biedt de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten naar een datum binnen een halfjaar. Wanneer er geen alternatief wordt gevonden en de huurder de reservering wil annuleren, worden hier conform artikel 12.1, 12.2 en 12.3 annuleringskosten voor in rekening gebracht. Dit artikel is niet van toepassing op bijeenkomsten die op het moment dat Code Rood wordt afgekondigd op de Hoorneboeg al zijn gestart en/of plaatsvinden.

12.4.3 Wanneer door de overheid coronamaatregelen worden afgekondigd waardoor de bijeenkomst niet kan plaatsvinden, biedt De Hoorneboeg de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten naar een datum binnen een jaar. Wanneer er geen alternatief wordt gevonden en de huurder de reservering wil annuleren, worden hier conform artikelen 12.1, 12.2 en 12.3 annuleringskosten voor in rekening gebracht.

 

Risicodraging

12.5.3 De Huurder verzekert de Hoorneboeg bij het aangaan van een reservering de financiële consequenties te kunnen dragen van een annulering van Huurder om welke reden dan ook. In geval de Huurder dit financieel risico niet kan dragen is de Huurder verplicht hiervoor een (evenementen)verzekering af te sluiten en/of dit risico afdoende te regelen bij zijn of haar opdrachtgever en/of deelnemers zodat ten alle tijden de annuleringskosten kunnen worden voldaan.

 

13. OVERMACHT EN WIJZIGINGEN

13.1 In het geval De Hoorneboeg al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal u binnen redelijke termijn nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

13.2 Overmacht aan de zijde van De Hoorneboeg bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van De Hoorneboeg, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (personeels-)stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken, doch uiterlijk voor aankomst. In dat geval heeft De Hoorneboeg het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. De Hoorneboeg zal ook alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

14. OPZEGGING
De Hoorneboeg heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gasten onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is De Hoorneboeg ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 De Hoorneboeg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op De Hoorneboeg en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van De Hoorneboeg, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Hoorneboeg of (één van) haar werknemers.

15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van verblijfsgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. De Hoorneboeg is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering en/of regeling.

15.3 De Hoorneboeg is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

15.4 In het geval De Hoorneboeg toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken en/of overlijden per huurder/gebruiker en per verblijf. Aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per huurder/gebruiker per verblijf.

15.5 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van De Hoorneboeg ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gasten, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in De Hoorneboeg bevinden.

15.6 U vrijwaart De Hoorneboeg voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gasten, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming/kennisneming op het terrein bevinden.

15.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

15.8 Het gebruik van drones op het terrein van De Hoorneboeg is ten strengste verboden. Deze beperking is van kracht vanwege de nabijheid van vliegveld Hilversum. Het ongeoorloofde gebruik van drones kan een ernstig gevaar vormen voor de veiligheid van de luchtvaartactiviteiten op en rondom vliegveld Hilversum. Het negeren van deze beperking kan leiden tot juridische stappen en civiele aansprakelijkheid voor de huurder. Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van drones op het terrein van De Hoorneboeg niet alleen in strijd is met deze algemene voorwaarden, maar ook met de nationale luchtvaartwetgeving.

 

16. KLACHTEN
Wij zullen er alles aan doen om klachten of gebreken direct op te lossen. Bij nood; zie de huisregels. Mocht u klachten hebben dan vragen wij u allereerst deze klacht te melden aan info@dehoorneboeg.nl onder vermelding van uw reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatie t.a.v. Anja Metselaar, Locatiemanager, Hoorneboeg 5, 1213 RE te Hilversum.

 

17. TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomst alsmede deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst door het Nederlands recht. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen hieromtrent.

 

18. ALGEMEEN
Kennelijke druk- en zetfouten binden De Hoorneboeg niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. De ongeldigheid en/of nietigheid van een van de afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of delen daarvan doet niets af aan de geldigheid van de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Hilversum is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die samenhangen met, dan wel voortvloeien uit de onderhavige rechtsverhouding en/of Algemene Voorwaarden.